Giáo Dục

10 bài tập vận dụng định luật ôm cực hay có lời giải chi tiết

Xin chào các bạn, để tiếp theo những bài trong chương Dòng điện không đổi thì bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết các bài tập vận dụng định luật ôm. Các bạn có thể xem lại lý thuyết qua bài Định luật ôm. Hãy cùng HocThatGioi theo dõi hết bài viết sau đây để nắm rõ các cách giải của các bài tập vận dụng định luật ôm nhé.

Câu 1: Xét một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động

E= 2V

, điện trở trong

r = 0,1 \Omega

mắc với điện trở mạch ngoài

R= 99,9 \Omega

. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính ?

  Hướng dẫn giải:
  Điện trở của toàn mạch là:

  R_{tm}= R + r = 99,9 + 0,1=100 \Omega

  Áp dụng định luật Ôm ta có cường độ dòng điện của mạch chính được tính theo công thức sau:

  I=\frac{E}{R_{N}+ r}= \frac{E}{R_{tm}}=\frac{2}{100}= 0,02

  A
  Vậy cường độ dòng điện mạch chính là 0,02 A.

  Câu 2: Cho mạch điện có

  R_{1}

  nối tiếp

  R_{2}

  nối tiếp

  R_{3}

  và được mắc với nguồn. Biết nguồn điện có suất điện động

  E= 12

  V và có điện trở trong

  r= 1\Omega

  , các điện trở mạch ngoài có giá trị lần lượt là

  R_{1}= 10\Omega, R_2= 5 \Omega \: và \: R_3= 8 \Omega

  . Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn và hiệu suất của nguồn điện ?

   Hướng dẫn giải:
   Vì 3 điện trở mắc nối tiếp nhau nên ta có điện trở mạch ngoài là:

   R_N= R_1+ R_2 + R_3= 10 + 5 + 8= 23 \Omega

   Áp dụng định luật ôm ta có cường độ dòng điện được tính bởi công thức sau:

   I=\frac{E}{R_{N}+ r}=\frac{12}{23+ 1}= 0,5

   A
   Hiệu điện thế mạch ngoài là:

   U_{N}= I.R_N= 0,5. 23=11,5

   V

   \Rightarrow H= \frac{U_N}{E}.100 = 95,83

   %
   Vậy cường độ dòng điện là 0,5A và hiệu suất của nguồn là 95,83 %

   Câu 3: Nguồn điện có

   r= 0,2 \Omega

   mắc với

   R= 2,4 \Omega

   thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa 2 đầu

   R

   là 12V. Suất điện động của nguồn là bao nhiêu ?

    Hướng dẫn giải:
    Cường độ dòng điện là:

    I_N=I=\frac{U}{R_N}=\frac{12}{2,4}= 5A

    Áp dụng định luật ôm ta có:

    I=\frac{E}{R_N + r}=\frac{E}{2,4+ 0,2}= 5\rightarrow E= 13

    V
    Vậy suất điện động của nguồn là13 V.

    Câu 4: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65

    \Omega

    thì hiệu điện thế hai đầu cực nguồn 3,3 V, khi biến trở là 3,5

    Xem thêm :  Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

    \Omega

    thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 3,5 V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn ?

     Hướng dẫn giải:
     Khi giá trị biến trở là 1,65

     \Omega

     \rightarrow I_1= \frac{U_N}{R}=\frac{3,3}{1,65}=2

     A
     Áp dụng định luật Ôm:

     E= U_{N1} +I_1.r= 3,3 + 2.r

     (1)
     Tương tự với giá trị biến trở 3,5

     \Omega

     I_{2}=1

     A
     Áp dụng định luật Ôm:

     E= U_{N2} +I_2.r= 3,5 + r

     (2)
     Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ta có:

     E=3, 7 V \: và\: r= 0,2 \Omega

     Vậy suất điện động của nguồn là 3,7V và điện trở trong là 0,2

     \Omega

     Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động

     E= 6V

     , điện trở trong

     r= 2\Omega

     , mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4W thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu ?

      Hướng dẫn giải:
      Áp dụng định luật ôm ta có:
      Cường độ dòng điện là:

      I=\frac{E}{R+ r}

      (1)
      Công suất tiêu thụ của mạch ngoài có công thức sau:

      P=I^2.R

      (2)
      Thay (1) vào (2) ta được:

      P=\left ( \frac{E}{R+r} \right )^2.R=\left ( \frac{6}{R+2} \right )^2.R=4\Rightarrow R=4\Omega

      Vậy điện trở mạch ngoài là 4

      \Omega

      Câu 6: Một nguồn điện có suất điện 15V, điện trở trong

      r=0,5 \Omega

      mắc với mạch ngoài có hai điện trở

      R_1= 20 \Omega \: và \: R_2= 30 \Omega

      mắc song song. Công suất của mạch ngoài là bao nhiêu ?

       Hướng dẫn giải:
       Hai điện trở mạch ngoài mắc song song với nhau nên ta có:

       \frac{1}{R_N}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\rightarrow R_N= 12 \Omega

       Cường độ dòng điện là:

       I=\frac{E}{R_N + r}=\frac{15}{12+ 0,5}= 1,2

       A
       Công suất mạch ngoài là:

       P=I^2.R_N=1,2^2.12=17,28

       W
       Vậy công suất của mạch ngoài là 17,28W

       Câu 7: Một mạch có hai điện trở

       5 \Omega \: và\: 10\Omega

       mắc song song được nối với nguồn điện có điện trở trong là

       2 \Omega

       . Hiệu suất của nguồn điện là bao nhiêu ?

        Hướng dẫn giải:
        Điện trở mạch ngoài là:

        \frac{1}{R_N}=\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\Rightarrow R_N= \frac{10}{3} \Omega

        Thông qua định luật ôm ta có hiệu suất của nguồn điện:

        H=\frac{R_N}{R_N + r}=62,5 %

        Vậy hiệu suất của nguồn điện là 62,5 %.

        Câu 8: Đặt một hiệu điện thế không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm 2 điện trở giống nhau mắc song song thì công suất tiêu thụ là 40 W. Nếu 2 điện trở này mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu ?

         Xem thêm :  Cách đăng nhập eng breaking, hướng dẫn học tiếng anh giao tiếp – gauday.com

         Hướng dẫn giải:
         Điện trở mạch ngoài khi mắc song song:

         R_{N1}= \frac{R.R}{2R}=\frac{R}{2}

         Điện trở mạch ngoài khi mắc nối tiếp:

         R_{N2}= 2R

         Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

         P=I^2.R

         Ta có:

         I\sim \frac{1}{R}\rightarrow I^2 \sim \frac{1}{R^2}

         Do đó

         P\sim \frac{1}{R}

         \Rightarrow \frac{P_1}{P_2}=\frac{R_{N2}}{R_{N1}}\Leftrightarrow \frac{40}{P_2}=\frac{2R}{0,5R}\rightarrow P_2= 10W

         Vậy công suất của đoạn mạch khi 2 điện trở mắc nối tiếp là 10 W.

         Câu 9: Cho đoạn mạch có điện trở

         R_1

         nối tiếp

         R_{2}

         R_{2}

         song song với

         R_{3}

         . Cho biết các giá trị của điện trở

         R_{1}=7 \Omega \: và \: R_{2}= 12 \Omega

         , điện trở mạch ngoài

         R_{N}=10 \Omega

         và suất điện động 12V, điện trở trong là 2

         \Omega

         . Hãy tính giá trị điện trở

         R_{3}

         và cường độ dòng điện của đoạn mạch là bao nhiêu ?

          Hướng dẫn giải:
          Sơ đồ đoạn mạch:

          R_{1}\: nt \: (R_{2} // R_{3} )

          Điện trở mạch ngoài là:

          R_{N}= R_1 + R_{23}= R_1 + \frac{R_2.R_3}{R_2 + R_3}= 7 +\frac{12.R_3}{12 + R_3}=10\rightarrow R_3= 4\Omega

          Cường độ dòng điện là:

          I=\frac{E}{R_N + r}=\frac{12}{10 +2}=1A

          Vậy điện trở

          R_{3} = 4 \Omega

          và cường độ dòng điện là 1 A

          Câu 10: Khi mắc điện trở

          R_{1}= 5 \Omega

          vào hai cực của nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là

          U_{1}= 10V

          , nếu thay điện trở

          R_1

          bởi

          R_2 = 11 \Omega

          thì hiệu điện thế mạch ngoài là

          U_{2}=11 V

          . Hãy tính suất điện động và điện trở trong của đoạn mạch ?

           Hướng dẫn giải:
           Khi mắc điện trở

           R_{1}= 5 \Omega

           \rightarrow I_1= \frac{U_1}{R_1}= \frac{10}{5}=2

           A
           Áp dụng định Ôm ta có:

           \Rightarrow E= U_1 + I_1.r= 10 + 2r

           (1)
           Khi mắc điện trở

           R_{2}= 11 \Omega

           \rightarrow I_{2}=\frac{U_2}{R_2}=1

           A
           Áp dụng định luật ôm ta có:

           \Rightarrow E= U_2 + I_2.r= 11 + r

           (2)
           Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ta được:

           E=12 V \: và \: r= 1 \Omega

           Vậy suất điện động là 12 V và điện trở trong là 1

           \Omega

           Như vậy, bài viết về Bài tập vận dụng định luật ôm của HocThatGioi đến đây đã hêt. Qua bài viết này, hi vọng sẽ đem lại nhiều kiến thức bổ ích để các bạn học tập tiến bộ hơn. Đừng quên Like và Share để giúp HocThatGioi ngày càng phát triển. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hêt bài viết và chúc các bạn học thật tốt!

           Bài viết khác liên quan đến Dòng điện không đổi


           Xem thêm :  Cách đọc tên các hợp chất hóa học vô cơ và hữu cơ

           Vật lý lớp 9 – Bài 6 – Bài tập vận dụng định luật ôm


           thayquangvatly9bai6
           Vật lý lớp 9 Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm
           Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển tư duy và trí tuệ và giúp các em đạt được những ước mơ của riêng mình . Chúc các em thành công.
           Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối B là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất kiến thức cơ bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại kiến thức , đồng thời cả thầy và cô có trên 10 năm kinh nghiệm để hướng dẫn tận tình trên các clip đã phát và trên trang cá nhân FACEBOOK .
           Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH LÝ ) là hoàn toàn miễn phí các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
           https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
           https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
           ▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 9:
           https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbA\u0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
           ▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 9:
           https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
           ▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 8:
           https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

           ▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 8:
           https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
           https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
           https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6I\u0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
           https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
           https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
           ▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
           https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
           ☞ Cảm ơn các em đã xem video!
           ☞ Nếu có câu hỏi nào về bài học các em hãy comment bên dưới nhé ? thanks so much ♥
           ───────────────────
           ▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH LÝ ) miễn phí và cập nhật các bài học mới nhất:
           https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
           @@@
           Facebook của thầy Quang :
           https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319
           Đăng kí khóa học online tại đây :
           https://docs.google.com/forms/d/1NuLmRNvnVJRmS8TK83NgXbucevpTMBOfYIXz7QRVqw/edit
           @@@ Các nhà quảng cáo nếu có nhu cầu quảng cáo sản phẩm trên kênh thầy quang ( TOÁN HÓA SINH LÝ ) thì liên hệ qua gmail :
           [email protected] . Thank you

           Related Articles

           Back to top button