Tổng Hợp

Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố hưng yên

Ngày đăng: 22/03/2014, 18:39

VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên : Đỗ Thị Thu Hằng Người hướng dẫn : ThS. Vũ Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN CỦA THÀNH PHỐ HƢNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên : Đỗ Thị Thu Hằng Người hướng dẫn : ThS. Vũ Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hằng Mã số: Lớp: VHL 401 Ngành: Văn Hóa Du Lịch Tên đề tài: Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu…). Tổng hợp và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch, về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văndu lịch, lý luận về đánh giá tài nguyên du lịch. Đánh giá giá trị các tài nguyên du lịch nhân văn, thực trạng khai thác các tài nguyên đó và thực trạng hoạt động du lịch của thành phố Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên. 2. Các tài liệu, số liệu cần thiết: Để hoàn thành khóa luận em đã tham khảo một số tài liệu như: Phố Hiến lịch sử văn hóa, Địa lý du lịchNguyễn Minh Tuệ, Luật du lịch Việt Nam, Nhập môn khoa học du lịch – Trần Đức Thanh Ngoài ra em đã xin số liệu thống kê về : số lượng di tích lịch sử, số lượng lễ hội, số lượng làng nghề, thống kê số lượng khách sạn, lương khách du lịch hàng năm, thống kê cơ cấu lao động ngành du lịch của thành phố và một số số liệu khác. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………………… … …… …….…………… ……………………………………………… …………………… ……… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hương Học hàm, học vị:.Thạc Sĩ Cơ quan công tác:.Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………………… … …… …….…………… ………………………………………… …… ………….………… ……… Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………………… … …… …….…………… ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………… …… ………….………… ……… Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 4 năm 2012 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 7 năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hằng Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ): …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Lời cảm ơn Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến THS. Nguyễn Thị Thanh Hương, cô đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn thầy, cô trong khoa Văn Hóa Du Lịch, trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em trong suốt những năm học tập tại trường. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em ra trường đi làm một cách vững chắc và tự hào là sinh viên trường Học Dân Lập Hải Phòng. Em chân thành cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Hưng Yên đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Trong quá trình thực hiện và trình bày khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế, do vậy em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét phê bình của thầy cô và các bạn. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Hưng Yên luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Đỗ Thị Thu Hằng MỤC LỤC Phần mở đầu 1 Phần nội dung 4 CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 4 1.1.Du lịch 4 1.2.Tài nguyên du lịch 5 1.2.1.Khái niệm tài nguyên 5 1.2.2. Khái niệm tài nguyên du lịch 6 1.2.2.1.Đặc điểm của tài nguyên du lịch. 7 1.2.2.2.Phân loại tài nguyên du lịch 7 1.2.2.3. Tài nguyên du lịch tự nhiên 9 1.2.2.4. Tài nguyên du lịch nhân văn 9 1.2.3. Vai trò của tài nguyên du lịch nhân văn đối với việc phát triển du lịch. 10 1.3. Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn 11 1.3.1. Lý luận chung 11 1.3.2.Đánh giá tài nguyên 12 1.4. Tiểu kết 15 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN CỦA THÀNH PHỐ HƢNG YÊN 16 2.1. Khái quát về thành phố Hưng Yên 16 2.2. Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn 19 2.2.1. Di tích lịch sử văn hóa 19 2.2.2.Lễ hội truyền thống. 34 2.2.3. Nghệ thuật dân gian 40 2.2.4. Nghệ thuật ẩm thực 45 2.2.5. Làng nghề truyền thống 50 2.2.6 Đánh giá bằng phương pháp điều tra xã hội học. 56 2.3.Tiểu kết 59 CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN CỦA THÀNH PHỐ HƢNG YÊN……………………………………………………………………………… 61 3.1. Hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên …….61 3.1.1. Việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh về tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên 61 3.1.2.Thị trường khách du lịch 62 3.1.3. Tình trạng các di tích lịch sử văn hóa của thành phố Hưng Yên 63 3.2. Thực trạng hoạt động du lịch của thành phố Hưng Yên 66 3.2.1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch của thành phố Hưng Yên. 66 3.2.2. Đội ngũ lao động trong ngành du lịch 68 3.2.3. Các tuyến, tour du lịch đang được khai thác 69 3.3. Vị thế của tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hưng Yên trong việc khai thác phục vụ du lịch 71 3.4. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên. 73 3.4.1. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân địa phương hiểu và ý thức được giá trị văn hóa lịch sử của di tích để cùng chính quyền địa phương bảo tồn di tích 73 3.4.2. Trong chính sách phát triển đô thị hiện đại phải vạch ra phương hướng ưu tiên cho việc bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa 74 3.4.3. Đầu tư nghiên cứu để xây dựng những tour du lịch độc đáo, riêng biệt phù hợp với tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố 74 3.4.4. Khuyến khích đầu tư vào du lịch, ưu tiên những dự án có tính hiệu quả cao 76 3.4.5. Phát triển du lịch cộng đồng để hướng tới tương lai lâu dài 76 3.5.Tiểu kết 77 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Mỗi khi nhắc đến Hưng Yên, là nhắc đến một vùng đất giàu truyền thống văn hoá và nói đến Hưng Yên là người ta nhớ ngay đến một vùng đất “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Toàn tỉnh có 1210 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 159 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 89 di tích được công nhận cấp tỉnh, cùng hàng ngàn hiện vật, cổ vật có giá trị và là nơi có nhiều di tích lịch sử xếp hạng cấp Quốc gia đứng thứ 2 cả nước. Hưng Yên là vùng đất rất nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển du lịch. Nhưng những năm đầu sau khi tái lập tỉnh, du lịch hưng Yên gặp không ít khó khăn, thách thức, các hoạt động du lịch phát triển chậm, không được đầu tư cơ sở vật chất mới, các cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp. Với việc, nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên” em sẽ có điều kiện đánh giá giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên, nhận diện rõ hơn về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văn và việc khai thác các tài nguyên đó để phục vụ phát triển du lịch của thành phố Hưng Yên, về thực tiễn vấn đề phát triển du lịch dựa trên nền tảng kế thừa và phát huy di sản văn hoá Hưng Yên – một vùng đất địa linh nhân kiệt. Đề tài sẽ góp phần đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa hoạt động khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ du lịch và ngược lại ở thành phố Hưng Yên và đề xuất những biện pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này. Đây là vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận cơ bản, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách góp phần vào việc xây dựng và phát triển thành phố nhằm thu hút khách du lịch đến Hưng Yên ngày một nhiều hơn. Thêm vào đó, là một người con của Hưng Yên, từ lâu em đã mong muốn có cơ hội góp một phần nào đó công sức của mình để làm cho Hưng Yên ngày một phát triển hơn. Và đề tài này là một dịp tốt để em thực hiện mong muốn đó. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của đề tàiđánh giá đúng giá trị tài nguyên du lịch nhân văn nhằm phát huy vai trò của nó đối với sự phát triển du lịch trong thời kỳ đổi mới ở thành phố Hưng Yên . […]… hiện mục đích trên, đề tài có các nhiệm vụ sau: Tổng hợp và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch, về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văndu lịch, lý luận về tài nguyên du lịch nhân văn, thực trạng khai thác các tài nguyên đó và thực trạng hoạt động du lịch của thành phố Hưng Yên Đề xuất các giải pháp… của tài nguyên du lịch nhân văn để phát triển du lịchdu lịch phát triển quay lại củng cố thêm văn hóa Giá trị văn hóa khiến sản phẩm du lịch mang đậm nét độc đáo, nhân văn, được coi là nguồn tài nguyên đặc biệt hấp dẫn Tài nguyên du lịch nhân văn là cơ sở để tạo nên các loại hình du lịch văn hóa phong phú và là yếu tố thúc đẩy động cơ đi du lịch của du khách Tuy vậy, giá trị của tài nguyên du lịch. .. hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên 6 Bố cục trình bày của khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm 3 chương 2 Chương I Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2 : thành phố Hưng Yên Chương 3 : Một số giải pháp bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên 3 Phần nội dung CHƢƠNG… có những tài nguyên nhân văn có sức hấp dẫn với du khách và có thể khai thác phát triển du lịch để tạo ra hiệu quả xã hội, kinh tế, môi trường mới được gọi tài nguyên nhân văn vật thể như: các di tích lịch sử, các di tích lịch sử văn hóa, các công trình đương đại, vật kỷ niệm, bảo vật quốc gia Tài nguyên du lịch nhân văn phi vật… vật thể và tài nguyên phi vật thể Tài nguyên du lịch là những loại tài nguyên có thể tái tạo được Tài nguyên du lịch có tính sở hữu chung Việc khai thác tài nguyên du lịch gắn chặt với vị trí địa lý Tài nguyên du lịch thường có tính mùa vụ và việc khai thác tài nguyên mang tính mùa vụ Tài nguyên du lịch mang tính diễn giải và cảm nhận 1.2.2.2.Phân loại tài nguyên du lịch Để tiến hành nghiên cứu, quản… thuộc vào tự nhiên và các điều kiện tự nhiên khác, do vậy tài nguyên du lịch nhân văn góp phần giảm nhẹ tính mùa, tính thời vụ của các loại hình du lịch khác Các loại tài nguyên du lịch nhân văn hầu như đều có thể khai thác phục vụ du lịch quanh năm 1.3 tài nguyên đó cho ngành du lịch không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế – xã hội mà còn về môi trường 1.2.2.1.Đặc điểm của tài nguyên du lịch Đặc điểm chung của tài nguyên du lịch: Một số loại tài nguyên du lịch là đối tượng khai thác của nhiều ngành kinh tế – xã hội Tài nguyên du lịch có phạm trù lịch sử nên ngày càng có nhiều loại tài nguyên du lịch được nghiên cứu, phát… nguyên Ông cho rằng 3 đẳng cấp này phản ánh độ lớn nhỏ của tài nguyên theo mấy loại hình dựa trên tính quan trọng và quy mô của tài nguyên Những cách phân loại tài nguyên du lịch trên đều dựa vào những đặc tính nhất định của tài nguyên du lịch, nhưng theo em, phân loại theo nguồn gốc hình thành: tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn là dễ hiểu hơn cả và trong khóa luận này em cũng… Phương pháp xử lý tài liệu – Phương pháp điều tra xã hội học – Phương pháp đánh giá – Phương pháp tổng hợp 5 Những đóng góp chủ yếu của khóa luận – Đề tài tổng hợp, phân tích về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văndu lịch trên phương diện lý luận – Phân tích, đánh giá những giá trị của tài nguyên du lịch nhân văn – nguồn lực cho phát triển du lịchthành phố Hưng YênĐánh giá thực trạng… thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên 3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên, cụ thể như : các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật ẩm thực, các làng nghề thủ công thuộc thành phố Hưng Yên 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, em đã sử . tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch, về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văn và du lịch, lý luận về đánh giá tài nguyên du lịch. Đánh giá giá. đề tài: &quot ;Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên& quot; em sẽ có điều kiện đánh giá giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của thành

Xem Thêm :   Du lịch Phú Quốc tự túc | Kinh nghiệm, LỊCH TRÌNH, cách đi | chi phí RẺ

Xem thêm :  Tên thật, tên đầy đủ của các thành viên bts

Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố hưng yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001-2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH:HÓASinh viên : Đỗ Thị Thu Hằng Người hướng dẫn : ThS. Vũ ThịHương HẢI PHÒNG – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐÁNHTHÀNHHƢNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH:HÓASinh viên : Đỗ Thị Thu Hằng Người hướng dẫn : ThS. Vũ ThịHương HẢI PHÒNG – 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀTỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hằng Mã số: Lớp: VHL 401 Ngành:HóaTên đề tài:NHIỆM VỤ ĐỀ1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đềtốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu…). Tổng hợp và phân tích nhữngđề lý luận cơ bản vềnhân văn,lịch, về mối quan hệ giữavàlịch, lý luận vềlịch. Đánhtrị cácvăn, thực trạng khai thác cácnguyên đó và thực trạng hoạt độngYên. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hiệu quảvănYên. 2. Cácliệu, số liệu cần thiết: Để hoànkhóa luận em đã tham khảo một sốliệu như:Hiến lịch sửhóa, Địa lýMinh Tuệ, LuậtViệt Nam, Nhập môn khoa học– Trần ĐứcNgoài ra em đã xin số liệu thống kê về : số lượng di tíchsử, số lượng lễ hội, số lượng làng nghề, thống kê số lượng khách sạn, lương kháchhàng năm, thống kê cơ cấu lao động ngànhvà một số số liệu khác. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………………… … …… …….…………… ……………………………………………… …………………… ……… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀTỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Vũ ThịHương Học hàm, học vị:.Thạc Sĩ Cơ quan công tác:.Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………………… … …… …….…………… ………………………………………… …… ………….………… ……… Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………………… … …… …….…………… ………………………………………… …… ………….………… ……… ………………………………………… …… ………….………… ……… Đềtốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 4 năm 2012 Yêu cầu phải hoànxong trước ngày 07 tháng 7 năm 2012 Đãnhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hằng Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦNXÉT TÓM TẮTCÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độsinh viên trong quá trình làm đềtốt nghiệp: ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… 2.chất lƣợngđề(so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… ……………………………………… …………………… …………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… 3. Cho điểmcán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ): …………………………………… ………………………………… …… …………………………………… ………………………………… …… ………………………………… ……………………………… ………… Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Lời cảm ơn Để hoànkhóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến THS. Nguyễn ThịHương, cô đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em châncảm ơn thầy, cô trong khoaHóaLịch, trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em trong suốt những năm học tậptrường. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em ra trường đi làm một cách vững chắc và tự hào là sinh viên trường Học Dân Lập Hải Phòng. Em châncảm ơn Sởhóa, Thể thao vàtỉnhYên, Phònghóa – Thông tinđã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Trong quá trình thực hiện và trình bày khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế, do vậy em rất mongđược sự góp ý,xét phê bìnhthầy cô và các bạn. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe vàcông trong sự nghiệp. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Sởhóa, Thể thao vàlịch tỉnhYên, Phònghóa – Thông tinluôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiềucông tốt đẹp trong công việc. Em xin châncảm ơn ! Sinh viên Đỗ Thị Thu Hằng MỤC LỤC Phần mở đầu 1 Phần nội dung 4 CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬNĐỀ4 1.1.Du4 1.2.Tài5 1.2.1.Khái niệm5 1.2.2. Khái niệm6 1.2.2.1.Đặc điểmlịch. 7 1.2.2.2.Phân loại7 1.2.2.3.tự nhiên 9 1.2.2.4.9 1.2.3. Vai tròđối với việc phát triểnlịch. 10 1.3.11 1.3.1. Lý luận chung 11 1.3.2.Đánh12 1.4. Tiểu kết 15 CHƢƠNG 2:PHỐ HƢNG16 2.1. Khái quát về16 2.2.19 2.2.1. Di tíchsửhóa 19 2.2.2.Lễ hội truyền thống. 34 2.2.3. Nghệ thuật dân gian 40 2.2.4. Nghệ thuật ẩm thực 45 2.2.5. Làng nghề truyền thống 50 2.2.6bằng phương pháp điều tra xã hội học. 56 2.3.Tiểu kết 59 CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢHƢNG YÊN……………………………………………………………………………… 61 3.1. Hiện trạng khai thác…….61 3.1.1. Việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh vềHưng61 3.1.2.Thị trường khách62 3.1.3. Tình trạng các di tíchsửhóa63 3.2. Thực trạng hoạt động66 3.2.1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt độngYên. 66 3.2.2. Đội ngũ lao động trong ngành68 3.2.3. Các tuyến, tourđang được khai thác 69 3.3. Vị thếtrong việc khai thác phục vụ71 3.4. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quảvănYên. 73 3.4.1. Tuyên truyền, giáo dụcdân địa phương hiểu và ý thức đượctrịhóasửdi tích để cùng chính quyền địa phương bảo tồn di tích 73 3.4.2. Trong chính sách phát triển đô thị hiện đại phải vạch ra phương hướng ưu tiên cho việc bảo vệ các di tíchsửhóa 74 3.4.3. Đầu tư nghiên cứu để xây dựng những tourđộc đáo, riêng biệt phù hợp với tài74 3.4.4. Khuyến khích đầu tư vàolịch, ưu tiên nhữngán có tính hiệu quả cao 76 3.4.5. Phát triểncộng đồng để hướng tới tương lai lâu dài 76 3.5.Tiểu kết 77 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 Phần mở đầu 1. Lý do chọn đềMỗi khi nhắc đếnYên, là nhắc đến một vùng đất giàu truyền thống văn hoá và nói đếnlà người ta nhớ ngay đến một vùng đất “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhìHiến”. Toàn tỉnh có 1210 di tíchsửhóa, trong đó có 159 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 89 di tích được côngcấp tỉnh, cùng hàng ngàn hiện vật, cổ vật cótrị và là nơi có nhiều di tíchsử xếp hạng cấp Quốcđứng thứ 2 cả nước.là vùng đất rất nhiều tiềm năng để khai thác và phát triểnlịch. Nhưng những năm đầu sau khilập tỉnh,Yên gặp không ít khó khăn, thách thức, các hoạt độngphát triển chậm, không được đầu tư cơ sở vật chất mới, các cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp. Với việc, nghiên cứu đề tài: “ĐánhthànhYên” em sẽ có điều kiệntrịvănYên,diện rõ hơn về mối quan hệ giữalịchvà việc khai thác cácđó để phục vụ phát triểnthànhYên, về thực tiễnđề phát triểndựa trên nền tảng kế thừa và phát huy di sảnhoá- một vùng đất địa linhkiệt. Đềsẽ góp phầnthực trạng mối quan hệ giữa hoạt động khai thác cácnguyênphục vụvà ngược lại ởvà đề xuất những biện pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này. Đây làđề vừa có ý nghĩa lý luận cơ bản, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách góp phần vào việc xây dựng và phát triểnnhằm thu hút kháchđếnngày một nhiều hơn. Thêm vào đó, là một người conYên, từ lâu em đã mong muốn có cơ hội góp một phần nào đó công sứcmình để làm chongày một phát triển hơn. Và đềnày là một dịp tốt để em thực hiện mong muốn đó. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đíchđềlàđúngtrịnhằm phát huy vai trònó đối với sự phát triểntrong thời kỳ đổi mới ở thành. […]… hiện mục đích trên, đềcó các nhiệm vụ sau: Tổng hợp và phân tích nhữngđề lý luận cơ bản vềvăn,lịch, về mối quan hệ giữavàlịch, lý luận về đánh giá tài nguyên du lịch Đánh giá giá trị cácvăn, thực trạng khai thác cácđó và thực trạng hoạt độngĐề xuất các giải pháp…để phát triểnvàphát triển quay lại củng cố thêmhóatrịhóa khiến sản phẩmmang đậm nét độc đáo,văn, được coi là nguồnđặc biệt hấp dẫnlà cơ sở để tạo nên các loại hìnhhóa phong phú và là yếu tố thúc đẩy động cơ đikhách Tuy vậy,trịlịch. .. hiệu quả6 Bố cục trình bàykhóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, mụcliệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm 3 chương 2 Chương I Cơ sở lý luậnđềChương 2 : Đánh giá tài nguyên du lịch củaChương 3 : Một số giải pháp bảo vệ và khai thác hiệu quả3 Phần nội dung CHƢƠNG… có nhữngcó sức hấp dẫn vớikhách và có thể khai thác phát triểnđể tạo ra hiệu quả xã hội, kinh tế, môi trường mới được gọi tài nguyên du lịch nhân văn Tài nguyên du lịch nhân văn gồm các loạivật thể như: các di tíchsử, các di tíchsửhóa, các công trình đương đại, vật kỷ niệm, bảo vật quốcphi vật… vật thể vàphi vật thểlà những loạicó thểtạo đượccó tính sở hữu chung Việc khai thácgắn chặt với vị trí địa lýthường có tính mùa vụ và việc khai thácmang tính mùa vụmang tính diễn giải và cảm1.2.2.2.Phân loạiĐể tiến hành nghiên cứu, quản… thuộc vào tự nhiên và các điều kiện tự nhiên khác, do vậygóp phần giảm nhẹ tính mùa, tính thời vụcác loại hìnhkhác Các loạihầu như đều có thể khai thác phục vụquanh năm 1.3 Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn 1.3.1 Lý luận chung Điều tra và đánh giá tài nguyên du lịch là cơ sở quan trọng để mỗi địa phương, mỗi quốc gia… việc bảo vệ, tôn tạo, sử dụngđó cho ngànhkhông chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế – xã hội mà còn về môi trường 1.2.2.1.Đặc điểmĐặc điểm chunglịch: Một số loạilà đối tượng khai thácnhiều ngành kinh tế – xã hộicó phạm trùsử nên ngày càng có nhiều loạiđược nghiên cứu, phát…Ông cho rằng 3 đẳng cấp này phản ánh độ lớn nhỏtheo mấy loại hình dựa trên tính quan trọng và quy môNhững cách phân loạitrên đều dựa vào những đặc tính nhất địnhlịch, nhưng theo em, phân loại theo nguồn gốc hình thành:tự nhiên vàlà dễ hiểu hơn cả và trong khóa luận này em cũng… Phương pháp xử lýliệu – Phương pháp điều tra xã hội học – Phương pháp- Phương pháp tổng hợp 5 Những đóng góp chủ yếukhóa luận – Đềtổng hợp, phân tích về mối quan hệ giữavàtrên phương diện lý luận – Phân tích,nhữngtrị- nguồn lực cho phát triểnthực trạng… thác hiệu quả3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đềtập trung nghiên cứuYên, cụ thể như : các di tíchsửhóa, các lễ hội truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật ẩm thực, các làng nghề thủ công thuộc4 Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, em đã sử . tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch, về mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch nhân văn và du lịch, lý luận về đánh giá tài nguyên du lịch. Đánh giá giá. đề tài: &quot ;Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên& quot; em sẽ có điều kiện đánh giá giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của thành

Xem Thêm :   Top 57 phim bộ Hàn Quốc mới nhất, nhiều thể loại hay nhất

Xem thêm :  Cách làm trà hoa cúc chuẩn vị nhâm nhi vào mỗi sáng • hello bacsi

Related Articles

Back to top button