Giáo Dục

Toán 6 cánh diều bài 2: tập hợp các số nguyên

Bài tập trắc nghiệm tập hợp các số nguyên có đáp án – Toán lớp 6 Cánh diều

Bài tập trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên có đáp án – Toán lớp 6 Cánh diều

Với 16 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ được Giáo viên nhiều năm
kinh nghiệm biên soạn bám sát chương trình Toán lớp 6 Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để biết cách làm các dạng bài tập Toán 6.

Quảng cáo

I. Nhận biết 

Câu 1: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

A.  N

B.  N*

C.  Z

D.  Z*

Lời giải

Theo phần lý thuyết, ta đã biết tập hợp các số nguyên kí hiệu là  . 

Chọn đáp án C. 

Câu 2: Chọn câu đúng. 

A. Số 0 không phải là số nguyên

B. Số 0 là số nguyên âm 

C. Số 0 là số nguyên dương 

D. Số 0 là số nguyên

Lời giải

Theo lý thuyết: Số 0 là số nguyên và số 0 không phải số nguyên âm cũng không phải số nguyên dương. Vậy đáp án A, B, C sai và D đúng. 

Chọn đáp án D. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. – 10 ∈ N 

B.  – 10 ∈ Z

C. – 10 ∉ Z

D. – 10 ∈ N* 

Lời giải

Ta có: – 10 là số nguyên và không phải là số tự nhiên nên – 10 ∈ Z, – 10 ∉ N, – 10 ∉ N* . 

Chọn đáp án B. 

Câu 4: Chọn câu sai?

A. Z = {0; 1; 2; 3; ….} 

B. Z = {….; – 3; – 2; – 1; 0}

C. Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2; …}     

D. Z = {…; -2; -1; 1; 2; …}

Lời giải

Ta có: tập hợp các số nguyên  Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2; …} nên C đúng và A, B, D sai.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Chọn câu đúng:

A. 6 ∈ N

B. 9 ∉ N

C.  – 9 ∈ N

D. -19 ∈ Z

Lời giải

Ta có:

+ Vì – 6 là số nguyên âm, không phải số tự nhiên nên – 6 ∉ N, do đó A sai. 

+ Vì 9 là số tự nhiên nên 9 ∈ N , do đó B sai. 

+ Vì – 9 là số nguyên âm, không phải số tự nhiên nên – 9 ∉ N , do đó C sai. 

+ Vì -19 là số nguyên âm nên -19 ∈ Z  , do đó D đúng.

Chọn đáp án D.

II. Thông hiểu

Câu 1: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3     

B. -3     

C. -4     

D. 4

Lời giải

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm bên trái -1 và cách điểm -1 ba đơn vị.

 Bài tập trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên có đáp án | Toán lớp 6 Cánh diều 

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Nên điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là -4.

Xem thêm :  Từ trường là gì? cảm ứng từ, đường sức từ và từ trường đều

Chọn đáp án C.

Câu 2: Điền vào chỗ trống trong câu sau: Nếu – 2 điốp biểu diễn độ cận thị thì + 2 điốp biểu diễn …

A. độ cận thị

B. độ viễn thị

C. độ loạn thị

D. độ bình thường

Lời giải

Vì – 2 và + 2 là hai số đối nhau, mà – 2 điốp biểu thị độ cận thị thì + 2 điốp biểu diễn độ viễn thị

Chọn đáp án B.

Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Nếu + 50 000 đồng biểu diễn số tiền có 50 000 đồng, thì – 50 000 đồng biểu diễn số tiền cho vay là 50 000 đồng.

B. Số 0 là số nguyên dương.

C. Số đối của số 0 là số 0.

D. Số 0 là số nguyên âm.

Lời giải

Nếu + 50 000 đồng biểu diễn số tiền có 50 000 đồng, thì – 50 000 đồng biểu diễn số tiền nợ là 50 000 đồng. Vậy A sai

Số 0 không là số nguyên âm, không là số nguyên dương. Do đó, B và D sai

Số đối của số 0 là số 0. Do đó, C đúng

Chọn đáp án C.

Câu 4: Số đối của 8 là:

A. – 8

B. 0

C. 8

D. 16

Lời giải

Ta có số đối của 8 là – 8.

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho tập hợp A = {-2; 0; 3; 6} . Tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A là:

A. B = {-2; 0; -3; -6}

B. B = {2; 0; 3; 6}

C. B = {-6; -3; 0; 2}

D. B = {-2; 0; 3; 6}

Lời giải

Ta có: số đối của – 2 là 2, số đối của 0 là 0, số đối của 3 là – 3 , số đối của 6 là – 6.

Do đó, tập hợp B là: B = {-6; -3; 0; 2}.

Chọn đáp án C.

Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Nếu + 10 000 đồng biểu diễn số tiền có 10 000 đồng, thì – 10 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10 000 đồng.

B. Nếu -15°C biểu diễn 15 độ dưới 0°C thì +15°C biểu diễn 15 độ trên 0°C

C. Nếu +5 bước biểu diễn 5 bước về phía trước thì – 5 bước biểu diễn 5 bước về phía sau.

D. Nếu – 27m biểu diễn độ sâu là 27m dưới mực nước biển thì + 27m biểu diễn độ cao 27m tính từ mặt đất.

Lời giải

Ta có:

Nếu – 27m biểu diễn độ sâu là 27m dưới mực nước biển thì + 27m biểu diễn độ cao 27m trên mực nước biển. Vậy đáp án D sai.

Chọn đáp án D.

III. Vận dụng 

Câu 1: Cho các số: 8; 15; – 25;  – 56; 0. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần ta được: 

A. 8; 15; – 25; – 56; 0 

B. 0; 8; 15; – 25; – 56 

Xem thêm :  Cấu tạo của nguyên tử, kích thước và khối lượng electron, củng cố kiến thức

C. – 56; – 25; 15; 8; 0 

D. – 56 ; – 25; 0; 8; 15 

Lời giải

+ Ta có: 8 và 15 là các số nguyên dương nên 0 < 8 < 15  (1)

+ Lại có các số – 25; – 56 là số nguyên âm nên – 25 < 0; – 56 < 0 

 Ta so sánh hai số – 25 và – 56 bằng cách bỏ dấu trừ ở trước các số đó, ta được 25 và 56. 

Do 25 < 56 nên – 25 > – 56. 

Do đó: – 56 < – 25 < 0 (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra – 56 < – 25 < 0 < 8 < 15.

Vậy xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần ta được: – 56 ; – 25; 0; 8; 15.

Chọn đáp án D. 

Câu 2: Cho E = {− 4; 2; 0; − 1; 7; − 2020}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc E và là số nguyên âm.

A.D = {− 4; 2; − 1}

B.D = {−4 ; − 1; − 2020}

C.D = {− 1; 7; 2020}

D.D = {2; 0; 7}

Lời giải

Ta có E = {−4; 2; 0; −1; 7; −2020} có các số nguyên âm là − 4; − 1; − 2020. Nên tập hợp D = {− 4; − 1; − 2020}.

Chọn đáp án B. 

Câu 3: Điểm – 3 cách điểm 4 theo chiều dương bao nhiêu đơn vị?

A. 7

B. 2

C. 9

D. 5

Lời giải

Bài tập trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên có đáp án | Toán lớp 6 Cánh diều

Quan sát trục số ta thấy điểm – 3 cách điểm 4 theo chiều dương là 7 khoảng hay chính là 7 đơn vị.

Chọn đáp án A. 

Câu 4: Có bao nhiêu số nguyên nằm giữa – 4 và 5 là:

A. 6

B. 5

C. 8

D. 7

Lời giải

Các số nguyên nằm giữa −4 và 5 là: −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4.

Vậy có 8 số thỏa mãn điều kiện đề bài.

Chọn đáp án C. 

Câu 5: Trên trục số điểm A cách gốc 5 đơn vị về phía bên trái, điểm B cách điểm A là 4 đơn vị về phía bên phải. Hỏi điểm B cách gốc bao nhiêu đơn vị?

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1

Lời giải

Bài tập trắc nghiệm Tập hợp các số nguyên có đáp án | Toán lớp 6 Cánh diều

Quan sát trục số ta thấy:
Điểm cách gốc 5 đơn vị vế phía bên trái là điểm −5 nên điểm A biểu diễn số: −5
 Điểm B cách điểm −5 (hay điểm A) bốn đơn vị về phía bên phải là: −1

Điểm −1 cách gốc là 1 đơn vị.

Nên điểm B cách gốc 1 đơn vị.

Chọn đáp án D. 

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án sách Cánh diều hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Xem thêm :  Cảm nhận 4 khổ đầu bài sóng ❤️️10 bài văn ngắn hay nhất

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Các loạt bài lớp 6 Cánh diều khác


Tập hợp số nguyên – Bài 13 – Toán học 6 – Kết nối tri thức – Cô Vương Hạnh (HAY NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Toán học 6 Kết nối tri thức Bài 13 Tập hợp số nguyên
Bài giảng này cô sẽ giúp các em tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm bài Tập hợp số nguyên trong chương trình học mới của Bộ Giáo dục Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Toán học 6. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé!
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, ketnoitrithuctoan6, bai13
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 6 Bộ Kết nối tri thức Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7UAfEwKx5m8XO0Js0jO7LKr
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 6 Bộ sách cánh diều Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XZMLZW_I11biKlf4VWlZv
▶ Danh sách các bài học môn Toán 6 Chân trời sáng tạo Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7WTszGjUKfkg11CqrGSS6G
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 6 Bộ Kết nối tri thức Cô Trương San:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VyXID22unAmLSkaBYLTeyA
▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng anh 6 Bộ Kết nối tri thức Cô Nguyễn Minh Hiền:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7U4cqa74xBx0danckFmdp35
▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng anh 6 Bộ Kết nối tri thức Cô Nguyễn Thanh Hoa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7UoG41JyAIZjZPUiAXDZfgQ
▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Vg4WIqTF20Dj8xa9sw3d
▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 6 Kết nối:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XSSVOien0bQiYtnYM9Ertg
▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VnkOb_wCN3jyRwNbGlLbq
▶ Danh sách các bài giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Kết nối:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Ww7BMk71RpewZmfDAMb1
▶ Danh sách các bài giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7WBP061NBRBZl1A4XdzA1d0
▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 6 Bộ sách Cánh diều Cô Nguyễn Hà Nguyên:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Wv53k7F79jQtA91rU0AxYt
▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 6 Bộ Kết nối tri thức Cô Hoàng Thanh Xuân:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7Ux3WiZueloqyE2rDRCnZQd
▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 6 Bộ Kết nối tri thức Cô Minh Nguyệt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7X0xXAx3yd2Qu4p8YleIYy

Related Articles

Back to top button