Giáo Dục

Toán 8 ôn tập chương 1

toán 8 ôn tập chương 1

Toán 8 Ôn tập chương 1


1. Phát biểu các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Trả lời:

Quảng cáo

– Nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

– Nhân đa thức với đa thức: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.


2. Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

Trả lời:

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

    1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

    2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

    3) A2 – B2 = (A – B)(A + B)

    4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

    5) (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

    6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

    7) A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Quảng cáo


3. Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Trả lời:

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.


4. Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Trả lời:

Khi từng hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B thì đa thức A chia hết cho đơn thức B.


5. Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Trả lời:

Quảng cáo

Khi đa thức A chia hết cho đa thức B được dư bằng 0 thì ta nói đa thức A chia hết cho đa thức B.

Bài 75 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Làm tính nhân:

Lời giải:

a) 5x
2
.(3x
2
– 7x + 2)

= 5x
2
.3x
2
+ 5x
2
.(-7x) + 5x
2
.2

= (5.3).(x
2
.x
2
) + [5.(-7)].(x
2
.x) + (5.2).x
2

= 15x
2 + 2
+ (-35).x
2 + 1
+ 10.x
2

= 15x
4
– 35x
3
+ 10x
2

Bài 76 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Làm tính nhân:

a) (2x
2
– 3x)(5x
2
– 2x + 1)

b) (x – 2y)(3xy + 5y
2
+ x)

Lời giải:

a) (2x
2
– 3x)(5x
2
– 2x + 1)

= 2x
2
(5x
2
– 2x + 1) + (-3x)(5x
2
– 2x + 1)

= 2x
2
.5x
2
+ 2x
2
.(-2x) + 2x
2
.1 + (–3x).5x
2
+ (-3x).(-2x) + (-3x).1

= (2.5)(x
2
.x
2
) + (2. (-2)).(x
2
.x) + 2x
2
+ [(-3).5].(x.x
2
) + [(-3).(-2).(x.x) + (-3x)

= 10x
4
– 4x
3
+ 2x
2
– 15x
3
+ 6x
2
– 3x

= 10x
4
– (4x
3
+ 15x
3
) + (2x
2
+ 6x
2
) – 3x

= 10x
4
– 19x
3
+ 8x
2
– 3x

b) (x – 2y)(3xy + 5y
2
+ x)

= x.(3xy + 5y
2
+ x) + (-2y).(3xy + 5y
2
+ x)

= x.3xy + x.5y
2
+ x.x + (-2y).3xy + (–2y).5y
2
+ (–2y).x

= 3x
2
y + 5xy
2
+ x
2
– 6xy
2
– 10y
3
– 2xy

= 3x
2
y + (5xy
2
– 6xy
2
) + x
2
– 10y
3
– 2xy

= 3x
2
y – xy
2
+ x
2
– 10y
3
– 2xy

Bài 77 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) M = x
2
+ 4y
2
– 4xy tại x = 18 và y = 4

b) N = 8x
3
– 12x
2
y + 6xy
2
– y
3
tại x = 6 và y = – 8

Xem thêm :  Lịch sử 9 bài 3: quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Lời giải:

a) M = x
2
+ 4y
2
– 4xy

= x
2
– 2.x.2y + (2y)
2
(Hằng đẳng thức (2))

= (x – 2y)
2

Thay x = 18, y = 4 ta được:

    M = (18 – 2.4)
2
= 10
2
= 100

b) N = 8x
3
– 12x
2
y + 6xy
2
– y
3

= (2x)
3
– 3(2x)
2
y + 3.2xy
2
– y
3
(Hằng đẳng thức (5))

= (2x – y)
3

Thay x = 6, y = – 8 ta được:

    N = (2.6 – (-8))
3
= 20
3
= 8000

Bài 78 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

b) (2x + 1)
2
+ (3x – 1)
2
+ 2(2x + 1)(3x – 1)

Lời giải:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

= x
2
– 2
2
– (x
2
+ x – 3x – 3)

= x
2
– 4 – x
2
– x + 3x + 3

= 2x – 1

b) (2x + 1)
2
+ (3x – 1)
2
+ 2(2x + 1)(3x – 1)

= (2x + 1)
2
+ 2.(2x + 1)(3x – 1) + (3x – 1)
2

= [(2x + 1) + (3x – 1)]
2

= (2x + 1 + 3x – 1)
2

= (5x)
2

= 25x
2

Bài 79 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x
2
– 4 + (x – 2)
2

b) x
3
– 2x
2
+ x – xy
2

c) x
3
– 4x
2
– 12x + 27

Lời giải:

a)
Cách 1:
x
2
– 4 + (x – 2)
2

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (x
2
– 2
2
) + (x – 2)
2

= (x – 2)(x + 2) + (x – 2)
2

(Có nhân tử chung x – 2)

= (x – 2)[(x + 2) + (x – 2)]

= (x – 2)(x + 2 + x – 2)

= (x – 2)(2x)

= 2x(x – 2)

Cách 2:
x
2
– 4 + (x – 2)
2

(Khai triển hằng đẳng thức (2))

= x
2
– 4 + (x
2
– 2.x.2 + 2
2
)

= x
2
– 4 + x
2
– 4x + 4

= 2x
2
– 4x

(Có nhân tử chung là 2x)

= 2x(x – 2)

b) x
3
– 2x
2
+ x – xy
2

(Có nhân tử chung x)

= x(x
2
– 2x + 1 – y
2
)

(Có x
2
– 2x + 1 là hằng đẳng thức).

= x[(x – 1)
2
– y
2
]

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= x(x – 1 + y)(x – 1 – y)

c) x
3
– 4x
2
– 12x + 27

(Nhóm để xuất hiện nhân tử chung)

= (x
3
+ 27) – (4x
2
+ 12x)

= (x
3
+ 3
3
) – (4x
2
+ 12x)

(nhóm 1 là HĐT, nhóm 2 có 4x là nhân tử chung)

= (x + 3)(x
2
– 3x + 9) – 4x(x + 3)

= (x + 3)(x
2
– 3x + 9 – 4x)

= (x + 3)(x
2
– 7x + 9)

Bài 80 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Làm tính chia:

a) (6x
3
– 7x
2
– x + 2) : (2x + 1)

b) (x
4
– x
3
+ x
2
+ 3x) : (x
2
– 2x + 3)

c) (x
2
– y
2
+ 6x + 9) : (x + y + 3)

Lời giải:

a)
Cách 1:
Thực hiện phép chia

Vậy (6x
3
– 7x
2
– x + 2) : (2x + 1) = 3x
2
– 5x + 2

Cách 2:
Phân tích 6x
3
– 7x
2
– x + 2 thành (2x + 1).P(x) + R(x)

6x
3
– 7x
2
– x + 2

= 6x
3
+ 3x
2
– 10x
2
– 5x + 4x + 2

(Tách -7x
2
= 3x
2
– 10x
2
; -x = -5x + 4x)

= 3x
2
.(2x + 1) – 5x.(2x + 1) + 2.(2x + 1)

= (3x
2
– 5x + 2)(2x + 1)

Vậy (6x
3
– 7x
2
– x + 2) : (2x + 1) = 3x
2
– 5x + 2

Giải thích cách tách:

Vì có 6x
3
nên ta cần thêm 3x
2
để có thể phân tích thành 3x
2
(2x + 1). Do đó ta tách -7x
2
= 3x
2
– 10x
2
.

Xem thêm :  Toán học 8: phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Lại có -10x
2
nên ta cần thêm -5x để có thể phân tích thành -5x(2x + 1). Do đó ta tách –x = -5x + 4x.

Có 4x, ta cần thêm 2 để có 2.(2x + 1) nên 2 không cần phải tách.

b)

Cách 1:
Thực hiện phép chia

Vậy (x
4
– x
3
+ x
2
+ 3x) : (x
2
– 2x + 3) = x
2
+ x

Cách 2:
Phân tích x
4
– x
3
+ x
2
+ 3x thành nhân tử có chứa x
2
+ x

x
4
– x
3
+ x
2
+ 3x

= x.(x
3
– x
2
+ x + 3)

= x.(x
3
– 2x
2
+ 3x + x
2
– 2x + 3)

= x.[x.(x
2
– 2x + 3) + (x
2
– 2x + 3)]

= x.(x + 1)(x
2
– 2x + 3)

Vậy (x
4
– x
3
+ x
2
+ 3x) : (x
2
– 2x + 3) = x(x + 1)

c) Phân tích số bị chia thành nhân tử, trong đó có nhân tử là số chia.

(x
2
– y
2
+ 6x + 9) : (x + y + 3)

(Có x
2
+ 6x + 9 là hằng đẳng thức)

= (x
2
+ 6x + 9 – y
2
) : (x + y + 3)

= [(x
2
+ 2.x.3 + 3
2
) – y
2
] : (x + y + 3)

= [(x + 3)
2
– y
2
] : (x + y + 3)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (x + 3 + y)(x + 3 – y) : (x + y + 3)

= x + 3 – y = x – y + 3

Bài 81 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Tìm x, biết:

Lời giải:

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

⇔ x = 0 hoặc x – 2 = 0 hoặc x + 2 = 0

+ x – 2 = 0 ⇔ x = 2

+ x + 2 = 0 ⇔ x = -2

Vậy x = 0; x = -2; x = 2

b) (x + 2)
2
– (x – 2)(x + 2) = 0

(Có x + 2 là nhân tử chung)

⇔ (x + 2)[(x + 2) – (x – 2)] = 0

⇔ (x + 2)(x + 2 – x + 2) = 0

⇔ (x + 2).4 = 0

⇔ x + 2 = 0

⇔ x = – 2

Vậy x = -2

Bài 82 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Chứng minh:

a) x
2
– 2xy + y
2
+ 1 > 0 với mọi số thực x và y.

b) x – x
2
– 1 < 0 với mọi số thực x.

Lời giải:

a) Ta có:

x
2
– 2xy + y
2
+ 1

= (x
2
– 2xy + y
2
) + 1

= (x – y)
2
+ 1.

(x – y)
2
≥ 0 với mọi x, y ∈ R

⇒ x
2
– 2xy + y
2
+ 1 = (x – y)
2
+ 1 ≥ 0 + 1 = 1 > 0 với mọi x, y ∈ R (ĐPCM).

b) Ta có:

Ta có:

với mọi số thực x

với mọi số thực x

với mọi số thực (ĐPCM)

Bài 83 trang 33 SGK Toán 8 Tập 1
Tìm n ∈ Z để 2n
2
– n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Lời giải:

Cách 1:
Thực hiện phép chia 2n
2
– n + 2 cho 2n + 1 ta có:

2n
2
– n + 2 chia hết cho 2n + 1

⇔ 3 ⋮ (2n + 1) hay (2n + 1) ∈ Ư(3)

⇔ 2n + 1 ∈ {±1; ±3}

   + 2n + 1 = 1 ⇔ 2n = 0 ⇔ n = 0

   + 2n + 1 = -1 ⇔ 2n = -2 ⇔ n = -1

   + 2n + 1 = 3 ⇔ 2n = 2 ⇔ n = 1

   + 2n + 1 = -3 ⇔ 2n = -4 ⇔ n = -2.

Vậy n ∈ {-2; -1; 0; 1.}

Cách 2:

Ta có:

2n
2
– n + 2 chia hết cho 2n + 1

⇔ 2n + 1 ∈ Ư(3) = {±1; ± 3}.

   + 2n + 1 = 1 ⇔ 2n = 0 ⇔ n = 0

   + 2n + 1 = -1 ⇔ 2n = -2 ⇔ n = -1

   + 2n + 1 = 3 ⇔ 2n = 2 ⇔ n = 1

   + 2n + 1 = -3 ⇔ 2n = -4 ⇔ n = -2.

Vậy n ∈ {-2; -1; 0; 1.}

Chú ý: Đa thức A chia hết cho đa thức B khi phần dư của phép chia bằng 0.

Xem thêm Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay và chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Xem thêm :  Soạn văn 10 bài: uy-lít-xơ trở về


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết của chúng tôi được các Thầy / Cô giáo biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 8 Tập 1, Tập 2 Đại số & Hình học.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Toán học lớp 8 – Ôn tập chương 1 – Đại số – Tiết 1


Toán học lớp 8 Ôn tập chương 1 Đại số Tiết 1
Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển tư duy và trí tuệ và giúp các em đạt được những ước mơ của riêng mình . Chúc các em thành công.
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối B là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất kiến thức cơ bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại kiến thức , đồng thời cả thầy và cô có trên 10 năm kinh nghiệm để hướng dẫn tận tình trên các clip đã phát và trên trang cá nhân FACEBOOK .
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) là hoàn toàn miễn phí các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbA\u0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6I\u0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
☞ Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có câu hỏi nào về bài học các em hãy comment bên dưới nhé ? thanks so much ♥
───────────────────
▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) miễn phí và cập nhật các bài học mới nhất:
https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
@@@
Facebook của thầy Quang :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319
Đăng kí khóa học online tại đây :
https://docs.google.com/forms/d/1NuLmRNvnVJRmS8TK83NgXbucevpTMBOfYIXz7QRVqw/edit

Related Articles

Back to top button