Tổng Hợp

Trung bình nhân trong tiếng tiếng anh – tiếng việt-tiếng anh

Trong nước Macedonia hiện nay, trung bình 1 Nhân Chứng Giê-hô-va giảng cho 1.840 cư dân.

In the present nation of Macedonia, there is only 1 of Jehovah’s Witnesses to every 1,840 inhabitants.

jw2019

Bước 2: Tập hợp các tham số trong mỗi giới tính, sử dụng trung bình nhân: Việc tập hợp này làm cho GII trở nên nhạy cảm.

Step 2: Aggregating across dimensions within each gender group, using geometric means: Aggregating across dimensions for each gender group by the geometric mean makes the GII association-sensitive.

WikiMatrix

Mức lương trung bình cho nhân viên văn thư là 23.000 đô la, trong khi thu nhập trung bình quốc gia cho công nhân từ 25 tuổi trở lên là 33.000 đô la.

The median salary for clerks is $23,000, while the national median income for workers age 25 or older is $33,000.

WikiMatrix

Vậy, trung bình mỗi Nhân Chứng dành 30 phút mỗi ngày để làm công việc này.

That is an average of 30 minutes in the preaching work each day by every Witness.

jw2019

Trong tất cả Dinoponera, Dinoponera quadriceps có các khuẩn lạc lớn nhất với trung bình 80 công nhân (khoảng 26-238).

Of all Dinoponera, Dinoponera quadriceps has the largest colonies with an average of 80 workers (range 26–238).

WikiMatrix

Các nước có tỉ lệ tử được báo cáo là 0 được tính là 0,1 dựa trên giả thiết phụ nữ có khả năng làm ảnh hưởng đến chính trị và trung bình nhân không bao giờ có giá trị 0.

Countries with parliamentary representation reporting at 0 are counted as 0.1 because of the assumption that women have some level of political influence and that the geometric mean can not have a 0 value.

WikiMatrix

Bước 4: Tính trung bình nhân của trung bình cộng của mỗi chỉ số: Ta có được các tiêu chuẩn tham chiếu bằng cách tổng hợp các chỉ số cho nam và nữ với trọng lượng như nhau, sau đó tập hợp các chỉ số đó trên các tham số.

Step 4: Calculating the geometric mean of the arithmetic means for each indicator: Obtain the reference standard by aggregating female and male indices with equal weight, and then aggregating indices across dimensions.

WikiMatrix

Tôi nghĩ theo nghĩa đen đó là một lần trong một cơ hội thiên niên kỷ, nơi bạn có thể có tầm thực tế và quy mô thực tế và những gì tôi chỉ ra là, bạn đã biết, nhóm nghiên cứu của chúng tôi trong năm qua trung bình 24 nhân viên.

Xem thêm :  Công thức tính chu vi hình thoi

I literally think it’s a once in a millenia opportunity where you could have real reach and real scale and what I point out is, you know, our team over the last year averaged 24 employees.

QED

Thời gian trung bình các bệnh nhân ở trong một bệnh viện là 19 ngày.

The average time that the patients spent in the hospital was 19 days.

WikiMatrix

Nhưng trong suốt năm năm qua, con số trong đoàn thể anh em trên khắp thế giới đã gia tăng với mức trung bình là 5.628 Nhân-chứng mới làm báp têm mỗi tuần!

But during the past five years, the size of the worldwide brotherhood has been increasing at the average rate of 5,628 newly baptized Witnesses each week!

jw2019

Vào năm 1947 nhà sử học Ba Lan Zdzisław Łukaszkiewicz ước tính số người chết là 780.000, dựa theo hồ sơ được chấp nhận với 156 chuyến tàu và mỗi chuyến mang theo trung bình 5.000 tù nhân.

In 1947 the Polish historian Zdzisław Łukaszkiewicz estimated the death count as 780,000, based on the accepted record of 156 transports with an average of 5,000 prisoners each.

WikiMatrix

Điều đó có nghĩa là trung bình mỗi Nhân-chứng trong số hơn 470 Nhân-chứng vào lúc ấy ở Na Uy, đã phân phát hơn 570 sách lớn và sách nhỏ trong vòng chín tháng đó!

That means that each of the more than 470 Witnesses then in Norway placed, on an average, well over 570 books and booklets during those nine months!

jw2019

Trong năm 1942, thời gian sống sót trung bình cho các tù nhân chính trị là ít hơn 2 tháng.

In 1942, for political prisoners, the average survival time-span was less than two months.

WikiMatrix

Vào năm 2013, độ tuổi trung bình của cuộc hôn nhân đầu tiên giữa phụ nữ Saudi là 25 năm.

In 2013, the average age at first marriage among Saudi females was 25 years.

WikiMatrix

Quãng thời gian tồn tại ở Monowitz trung bình của mỗi tù nhân là khoảng 3 tháng.

Life expectancy of inmates at Monowitz averaged about three months.

Xem thêm :  Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra

WikiMatrix

Khi bạn thay đổi ngân sách của mình, chi tiêu của bạn cho phần còn lại của tháng sẽ không vượt quá ngân sách hàng ngày trung bình mới nhân với số ngày còn lại trong tháng.

When you change your budget, your spend for the rest of the month won’t exceed your new average daily budget multiplied by the remaining days in the month.

support.google

Một số nguồn trích dẫn liều gây chết trung bình (đối với một cá nhân chưa dùng heroin bao giờ, trung bình cân nặng 75 kg) là từ 75 đến 600 mg.

Some sources quote the median lethal dose (for an average 75 kg opiate-naive individual) as being between 75 and 600 mg.

WikiMatrix

Vòng xếp hạng cũng được sử dụng cho nội dung đồng đội từ 1 tới 12, bằng trung bình điểm cá nhân của thành viên mỗi đội.

The ranking round was also used to seed the teams from 1 to 12, by aggregating the individual scores for the members of each team.

WikiMatrix

Vì vậy, trong vòng 40 năm kết-quả là đã có sự gia-tăng kinh-khủng về số trungbình các nhân-chứng đi rao giảng về Nước Trời mỗi tháng: 109.794 người trong năm 1943 nay lên đến 2.501.722 người trong năm 1983.

(Isaiah 61:1, 2; Zechariah 4:6) Thus, in the space of 40 years, there resulted an astounding increase in the monthly average of Witnesses publishing the Kingdom: from 109,794 in 1943 to 2,501,722 in 1983.

jw2019

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng: số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Keep in mind, you won’t be charged more than your monthly charging limit: the average number of days in a month (30.4) multiplied by your average daily budget.

support.google

Nếu bạn đặt ngân sách hàng ngày trung bình, chúng tôi sẽ nhân số tiền này với 30,4, số ngày trung bình trong tháng, để xác định ngân sách hàng tháng tối đa của bạn:

If you set an average daily budget, we’ll multiply it by 30.4, the average number of days in the month to come up with your maximum monthly budget:

support.google

Khi bạn thay đổi ngân sách của mình trong suốt tháng, chi tiêu của bạn cho phần còn lại của tháng sẽ không vượt quá ngân sách hàng ngày trung bình mới nhân với số ngày còn lại trong tháng.

Xem thêm :  Top 10+ Bộ Phim Ma Kinh Dị Và Hay Nhất Thế Giới

When you change your budget during the month, your spend for the rest of the month won’t exceed your new average daily budget multiplied by the remaining days in the month.

support.google

Đến năm 1961, lương cơ bản của người lao động đã tăng lên trung bình khoảng 73% tổng thu nhập của họ; tỷ lệ nhân công có tỷ lệ trung bình là 71% và công nhân thời gian 76% thu nhập của họ là lương cơ bản của họ.

By 1961, workers’ basic wages had risen to an average of about 73 percent of their total earnings; piecerate workers saw an average of 71 percent and time workers 76 percent of their earnings as their basic wage.

WikiMatrix

Ông chú ý rằng khía cạnh của câu hỏi đã được bỏ qua và tự trả lời cho chính nó bằng cách nói những gì được tối đa hóa là số lượng trung bình được nhân lên bởi số lượng người đang sống.

He noted that aspects of the question had been overlooked and answered the question himself by saying that what had to be maximized was the average multiplied by the number of people living.

WikiMatrix

Xin lưu ý rằng số tiền tính phí cho bạn sẽ không nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng, giới hạn này bằng số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Keep in mind, you won’t be charged more than your monthly charging limit, which is the average number of days in a month (30.4) multiplied by your average daily budget.

support.google


Trung bình nhân là gì? Và nó khác gì trung bình cộng? Ứng dụng của trung bình nhân [Dopamine Math]


Trung bình nhân là gì? Và nó khác gì trung bình cộng? Ứng dụng của trung bình nhân [Dopamine Math]
Inspired by 3blue1brow
Music by Vincent Rubinetti
Download the music on Bandcamp:
https://vincerubinetti.bandcamp.com/album/themusicof3blue1brown
Stream the music on Spotify:
https://open.spotify.com/album/1dVyjwS8FBqXhRunaG5W5u
Icon android by: https://www.iconfinder.com/Nielubiewatrobki

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp Tại xmccomplex.com.vn

Related Articles

Back to top button