Giáo Dục

Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 unit 1+2

Ngày đăng: 15/07/2015, 16:59

UNIT 1: FRIENDSHIP ☺ VOCABULARY acquaintance (n) người quen admire (v) ngưỡng mộ aim (n) mục đích appearance (n) vẻ bề ngoài attraction (n) sự thu hút be based on (exp) dựa vào benefit (n) lợi ích calm (a) điềm tĩnh caring (a) chu đáo change (n,v) (sự) thay đổi changeable (a) có thể thay đổi chilli (n) ớt close (a) gần gũi, thân thiết concerned (with) (a) quan tâm condition (n) điều kiện constancy (n) sự kiên định constant (a) kiên định crooked (a) cong customs officer (n) nhân viên hải quan delighted (a) vui mừng enthusiasm (n) lòng nhiệt tình exist (v) tồn tại feature (n) đặc điểm forehead (n) trán generous (a) rộng rãi, rộng lượng get out of (v) ra khỏi (xe) give-and-take (n) sự nhường nhịn good-looking (a) dễ nhìn good-natured (a) tốt bụng gossip (v) ngồi lê đôi mách height (n) chiều cao helpful (a) giúp đỡ, giúp ích honest (a) trung thực hospitable (a) hiếu khách humorous (a) hài hước in common (exp) chung incapable (of) (a) không thể influence (v) ảnh hưởng insist on (v) khăng khăng jam (n) mứt joke (n,v) (lời) nói đùa journalist (n) phóng viên joy (n) niềm vui jump (v) nhảy last (v) kéo dài lasting (a) bền vững lifelong (a) suốt đời like (n) sở thích loyal (a) trung thành loyalty (n) lòng trung thành medium (a) trung bình mix (v) trộn modest (a) khiêm tốn mushroom (n) mấm mutual (a) lẫn nhau oval (a) có hình trái xoan patient (a) kiên nhẫn personality (n) tích cách, phẩm chất pleasant (a) vui vẻ pleasure (n) niềm vui thích principle (n) nguyên tắc pursuit (n) mưu cầu quality (n) phẩm chất quick-witted (a) nhanh trí relationship (n) mối quan hệ remain (v) vẫn (còn) Residential Area (n) khu dân cư rumour (n) lời đồn secret (n) bí mật selfish (a) ích kỷ sense of humour (n) óc hài hước share (v) chia sẻ sincere (a) thành thật sorrow (n) nỗi buồn ☺ GRAMMAR studious (a) chăm chỉ suspicion (n) sự nghi ngờ suspicious (a) nghi ngờ sympathy (n) sự thông cảm take up (v) đề cập đến trust (n,v) sự tin tưởng uncertain (a) không chắc chắn understanding (a) thấu hiểu unselfishness (n) tính không ích kỷ 1. Infinitive with to (Động từ nguyên mẫu có to) 1.1 Sau túc từ của động từ: Ex: The teacher told me to do this exercise. (Thầy bảo tôi làm bài tập này.) S V O to V advise (khuyên), allow, permit (cho phép), ask (yêu cầu), invite (mời), tell (bảo, kể), order (ra lệnh), … 1.2 Sau một số tính từ: able (có thể), unable (không thể), happy (vui vẻ), delighted (vui mừng), easy (dễ), lovely (thú vị, hay), glad (vui), sorry (tiếc), anxious (nóng lòng), content (bằng lòng), afraid (sợ), eager (háo hức), amazed (ngạc nhiên), pleased (hài lòng), disappointed (thất vọng), surprised (ngạc nhiên), certain (chắc chắn), willing (sẵn lòng), … Ex: I am glad to know you are successful. (Tôi vui khi biết bạn thành công.) S be adj to V 1.3 Trong cấu trúc: S + be + too + adj + to V (quá … nên không thể …) Ex: He is too old to run fast. (Ông ấy quá già nên không thể chạy nhanh.) S be too adj to V 1.4 Sau một số động từ: want (muốn), expect (mong chờ, kỳ vọng), refuse (từ chối), hope (hy vọng), decide (quyết định), agree (đồng ý), plan (dự định), would like (muốn), fail (thất bại, hỏng), learn (học), afford (có đủ khả năng/điều kiện), manage (xoay sở), demand (đòi hỏi, yêu cầu), prepare (chuẩn bị), promise (hứa), wish (ao ước), begin/start (bắt đầu), mean (định), … Ex: They want to make friends with me. (Họ muốn kết bạn với tôi.) S V to V 1.5 Sau danh từ hoặc đại từ thay thế cho mệnh đề quan hệ (bắt đầu bằng who/whom/which/that): Ex: There is a lot of housework which I should do. > There is a lot of housework to do. (Có nhiều việc nhà cần làm.) Have you got anything that you can read? > Have you got anything to read? (Bạn có gì đọc không?) 2. Infinitive without to (Động từ nguyên mẫu không có to) Được dùng: 2.1 Sau các động từ: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, have to, would rather, had better Ex: He can speak three languages. (Anh ta có thể nói ba thứ tiếng.) 2.2 Sau túc từ của động từ: Ex: I watched them get out of the car. (Tôi thấy họ ra khỏi xe hơi.) He made his daughter stay home. (Ông ta bắt buộc con gái ở nhà.) She let him go. (Cô ấy để anh ta đi.) S V O V0 V:feel (cảm thấy), hear (nghe), see (gặp), watch (thấy), smell (ngửi thấy) make (bắt buộc), let (để cho) * LƯU Ý: – So sánh sự khác nhau giữa mục 1.1 và 2.2. – Nếu động từ trong câu ở dạng bị động (be + V3/ed), dùng to V theo sau, trừ động từ “let” (được đổi thành “be allowed”). Ex: (a) They were watched to get out of the car. (b) His daughter was made to stay home. (c) He S was allowed be + V3/ed to go. to V UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES ☺ VOCABULARY affect (v) ảnh hưởng appreciate (v) trân trọng attitude (n) thái độ bake (v) nướng break out (v) xảy ra bất thình lình carry (v) mang complain (v) phàn nàn complaint (n) lời phàn nàn contain (v) chứa, đựng cottage (n) nhà tranh destroy (v) phá hủy, tiêu hủy dollar note (n) tiền giấy đôla embarrassing (a) ngượng ngùng, lúng túng embrace (v) ôm escape (v) thoát khỏi experience (n) trải nghiệm fail (v) rớt, hỏng floppy (a) mềm glance at (v) liếc nhìn grow up (v) lớn lên idol (n) thần tượng imitate (v) bắt chước make a fuss (v) làm ầm ĩ marriage (n) hôn nhân memorable (a) đáng nhớ novel (n) tiểu thuyết ☺ GRAMMAR 1. Present simple (Hiện tại đơn) Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả: own (v) sở hữu package (n) bưu kiện protect (v) bảo vệ purse (n) cái ví realise (v) nhận ra replace (v) thay thế rescue (v) cứu nguy, cứu hộ scream (v) la hét set off (v) lên đường shine (v) chiếu sáng shy (a) mắc cỡ, bẽn lẽn sneaky (a) lén lút terrified (a) kinh hãi thief (n) tên trộm turn away (v) quay đi, bỏ đi turtle (n) con rùa unforgetable (a) không thể quên wad (n) nắm tiền wave (v) vẩy tay 1.1 Một thói quen, một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month … Ex: Mary often gets up early. (Mary thường thức dậy sớm.) 1.2 Một sự thật lúc nào cũng đúng hay một chân lý. Ex: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc hướng đông.) 1.3 Một hành động trong tương lai đã được đưa vào chương trình, kế hoạch. Ex: The football match begins at 5pm. (Trận bóng đá bắt đầu lúc 5g chiều.) 1.4 Sự việc, câu chuyện đã xảy ra (sẽ lôi cuốn người nghe/đọc hơn là dùng quá khứ đơn) Ex: In my dream, I see a fairy. She and I fly around the world. (Trong mơ, tôi gặp một cô tiên. Cô tiên và tôi bay vòng quanh thế giới.) 2. Past simple (Quá khứ đơn) Thì QKĐ dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian được xác định rõ. Các trạng từ thường đi kèm: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, … Ex: Uncle Ho passed away in 1969. (Bác Hồ qua đời vào năm 1969.) 3. Past progressive (Quá khứ tiếp diễn) Thì QKTD dùng để diễn tả: 3.1 Một hành động xảy ra (và kéo dài) vào một thời điểm hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ. Ex: I was studying her lesson at 7 last night. (7g tối qua, tôi đang học bài) 3.2 Một hành động đang xảy ra (V-ing) ở quá khứ thì có một hành động khác xen vào (V2/ed). Ex: He was sleeping when I came. (Anh ta đang ngủ khi tôi đến.) 3.3 Hai hành động diễn ra song song cùng lúc trong quá khứ. Ex: While I was doing my homework, my younger brother was watching TV. (Trong khi tôi đang làm bài tập về nhà thì em trai tôi […]… Past perfect (Quá khứ hoàn thành) Thì QKHT dùng để diễn tả: 4.1 Một hành động xảy ra và hoàn tất trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong quá khứ (hành động trước dùng HAD + V3/ed, hành động sau dùng V2/ed) Ex: Lucie had learned English before she came to England (Lucie học tiếng Anh trước khi cô ấy đến nước Anh. ) 4.2 Một hành động đã xảy ra nhưng chưa hoàn thành, tính đến một thời điểm nào… thành, tính đến một thời điểm nào đó trong quá khứ Ex: By the time I left that school, I had taught there for ten years (Tới lúc tôi rời ngôi trường ấy, tôi đã dạy được 10 năm.) * LƯU Ý: Đọc kỹ mục 3.2 và mục 4 . to, would rather, had better Ex: He can speak three languages. (Anh ta có thể nói ba thứ tiếng. ) 2.2 Sau túc từ của động từ: Ex: I watched them get out of the car. (Tôi thấy họ ra khỏi xe. tiên và tôi bay vòng quanh thế giới.) 2. Past simple (Quá khứ đơn) Thì QKĐ dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ với thời gian được xác định rõ. Các trạng từ thường. Ex: They want to make friends with me. (Họ muốn kết bạn với tôi.) S V to V 1.5 Sau danh từ hoặc đại từ thay thế cho mệnh đề quan hệ (bắt đầu bằng who/whom/which/that): Ex: There is a lot

Xem thêm :  Top 5 bài văn thuyết minh về món đồ chơi, trò chơi tuổi thơ mà em yêu thích hay nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 1+2, từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 1+2, từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 1+2


Học tốt tiếng Anh lớp 11 – Unit 2 Personal experiences


Học tốt tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Personal experiences
Chương trình này sẽ hiển thị các từ vựng có trong Unit 2 Personal experiences cho các bạn.
Với mỗi từ sẽ có hai giọng đọc nam và nữ chuẩn sẽ giúp bạn phát âm theo một cách dễ dàng.
Với mỗi từ đều có hình minh họa sinh động dễ hiểu của từ đó.
Chương trình hiển thị vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt.
Chương trình súc tích, dễ hiểu, dễ học. Chúc các bạn học tốt tiếng anh lớp 11 nhé!

Related Articles

Back to top button