Giáo Dục

Unit 2 lớp 10 reading trang 19 sgk tiếng anh 10

unit 2 lớp 10 reading trang 19 SGK Tiếng Anh 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 2.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Reading Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Reading Ex1

Look at the picture, do you know anything about acupuncture? (Nhìn vào bức ảnh, bạn có biết gì về châm cứu không?)

Gợi ý:

Acupuncture is a form of alternative medicine and a key component of traditional Chinese medicine (TCM) in which thin needles are inserted into the body.

(Châm cứu là một hình thức khác so với thuốc và là một phương pháp điều trị chủ yếu trong y học truyền thống của Trung Quốc (TCM) bằng cách sử dụng các mũi kim mỏng để đâm vào cơ thể.)

Unit 2 lớp 10 Reading Ex2

Read the passage below. In pairs, or groups, choose the three most interesting things you learnt about acupuncture from the passage and report to the class.  (Đọc bài văn dưới đây. Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn 3 điều thú vị nhất về châm cứu từ bài viết và trình bày trước cả lớp.)

Acupuncture is one of the oldest medical treatments in the world. It originated in China more than 2,500 years ago. The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang. Although there are unanswered questions, acupuncture appears to work. Scientific studies offer evidence that it can ease pain and treat from simple to complicated ailments.

The technique of acupuncture involves placing hair-thin needies in various pressure points (called acupoints) throughout the body. Stimulating these points is believed to promote the body’s natural healing capabilities and enhance its functions. Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to more than 2000 nowadays.

Acupuncture is considered to be very safe when enough precautions are taken. The most common side effects with acupuncture are soreness, slight bleeding, or discomfort. Some people may feel tired after a session. Care is also needed so that inner body parts are not touched by the needles.

Despite its general safety, acupuncture isn’t for everyone. People who have bleeding problems or are taking blood related medicine should not have the treatment. it’s also not recommended for people who have electronic medical devices inside their bodies.

Today, a lot of people use acupuncture as a reliable alternative to modern medicine. According to a US. 2002 survey (the most reliable survey to date), an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture. This number has been reported to be increasing steadily.

Dịch:  

Châm cứu là một trong những thuật trị bệnh cổ xưa nhất trên thế giới. Nó bắt nguồn ở Trung Quốc từ hơn 2500 năm trước. Việc thực hiện châm cứu bắt nguồn từ ý tưởng gia tăng sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm và dương. Mặc dù những thắc mắc chưa được lí giải, châm cứu đã có những hiệu quả nhất định. Khoa học nghiên cứu tìm ra những bằng chứng cho rằng châm cứu có thể giảm đau và và chữa những bệnh từ đơn giản đến phức tạp.

Xem thêm :  Đơn thức là gì? bậc của đơn thức là gì? các dạng toán về đơn thức

Kỹ thuật châm cứu gồm có việc đặt những mũi kim mỏng như sợi tóc vào những điểm huyệt khác nhau khắp cơ thể. Người ta tin rằng kích thích những điểm này sẽ gia tăng khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể và cải thiện các chức năng của cơ thể. Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt, nhưng số lượng này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện nay.

Châm cứu được cho là rất an toàn khi có sự cẩn trọng. Tác dụng phụ thường thấy nhất của châm cứu là cơn đau, chảy máu nhẹ và sự khó chịu. Một vài người có thể cảm thấy mệt mỏi sau khi thực hiện châm cứu. Cần chú trọng để phần nội tạng bên trong cơ thể không bị kim đâm vào.

Mặc dù nhìn chung là an toàn, châm cứu không phải dành cho tất cả mọi người. Những người có vấn đề về việc xuất huyết hoặc đang dùng thuốc có liên quan đến máu không nên chữa trị theo cách châm cứu. Nó cũng không được khuyến khích dùng cho những người sử dụng thiết bị y tế chạy bằng điện bên trong cơ thể họ.

Ngày nay, rất nhiều người dùng châm cứu làm phương pháp thay thế đáng tin cậy thay cho dùng thuốc. Theo một khảo sát của Mỹ năm 2002 (khảo sát đáng tin cậy nhất hiện còn), ước tính khoảng 8,2 triệu người lớn Mỹ đã thử châm cứu. Báo cáo cho thấy con số này còn đang tăng đều.

Trả lời

The three most interesting things I learnt about acupuncture from the passage:

– Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to more than 2000 nowadays.

– The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang.

– According to a U.S. 2002 survey, an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture.

Tạm dịch:

3 điều thú vị nhất về châm cứu mà tôi học được từ bài viết:

– Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt, nhưng số lượng này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện nay.

– Việc thực hiện châm cứu bắt nguồn từ ý tưởng gia tăng sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm và dương.

– Theo một khảo sát của Mỹ năm 2002, ước tính khoảng 8,2 triệu người lớn Mỹ đã thử châm cứu.

Xem thêm :  Những cuốn sách hay nên đọc trong đời

Unit 2 lớp 10 Reading Ex3

Read the text quickly and find words which are closest in meaning to the following. (Đọc nhanh bài viết và tìm ra những từ gần nghĩa nhất với nghĩa của những từ dưới đây.)

Gợi ý:

1. diseases (n)ailmentsốm đau, bệnh tật2. stop (v)easedừng3. pressure points (n)acupointshuyệt4. care (n)precautiontiên liệu5. choice (n)alternativelựa chọn6. cure (n)treamentchữa trị7. proof (n)evidencebằng chứng8. enhance (v)promoteđẩy mạnh

Unit 2 lớp 10 Reading Ex4

Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại bài viết và trả lời những câu hỏi sau.)

1. What is the basic idea of acupuncture?

(Ý tưởng cơ bản/cốt lõi của châm cứu là gì?)

=> (It’s) promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang.

(Gia tăng sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm và dương.)

2. Why is acupuncture believed to be effective?

(Tại sao người ta tin rằng châm cứu rất hiệu quả?)

=> It is believed to promote the body’s natural healing capabilities and enhance its functions.

(Người ta tin rằng châm cứu sẽ gia tăng khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể và cải thiện các chức năng của cơ thể.)

3. How many acupoints are there nowadays?

(Hiện nay có bao nhiêu điểm huyệt?)

=>There are more than 2000 nowadays.

(Hiện nay có hơn 2000 huyệt.)

4. What are the most common side effects with acupuncture?

(Những tác dụng phụ thường gặp nhất của châm cứu là gì?)

=> They are soreness, slight bleeding, or discomfort.

(Đó là cơn đau, chảy máu nhẹ hoặc cảm giác khó chịu.)

5. Who should not take acupuncture?

(Ai không nên sử dụng phương pháp châm cứu?)

=> Those who have electronic medical devices inside their bodies.

(Những người có cấy thiết bị y tế điện tử bên trong cơ thể họ.)

6. Why do more and more people turn to acupuncture?

(Tại sao ngày càng nhiều người tìm đến phương pháp châm cứu?)

=> Acupuncture is considered as a reliable alternative to modern medicine.

(Châm cứu được coi là một phương pháp thay thế đáng tin cậy thay cho y học hiện đại.)

Unit 2 lớp 10 Reading Ex5

Do you know any other alternative therapies like yoga, acupressure, head massage or aromatherapy? Work in pairs or groups to share information and then report to the class. (Bạn có biết bất kỳ liệu pháp thay thế nào khác như yoga, bấm huyệt, xoa bóp đầu hoặc liệu pháp hương thơm? Làm việc theo cặp hoặc nhóm để chia sẻ thông tin và sau đó báo cáo trước lớp.)

Gợi ý

Hi everyone, if you are finding a therapy to rebalance your life, yoga is a good idea. Yoga stems from India and spreads around the world due to a wide variety of benefits. The first one is relaxing. Yoga helps you concentrate and feel better after a hard-working day. Secondly, it can prevent you from some diseases like sleeplessness, stress or cancer. Furthermore, all people of any ages can do yoga because it’s easy to start. After a short period of time, you will realize the positive changes inside you. You will be stronger, healthier and more active. As a result, everything you do will have better effects.

Xem thêm :  Soạn văn bài: nghị luận trong văn bản tự sự

Thanks for listening.

Dịch:

Chào mọi người, nếu bạn đang tìm một liệu pháp để cân bằng lại cuộc sống thì Yoga là một ý tưởng khá hay đó. Yoga bắt nguồn từ Ấn độ và lan truyền trên thế giới nhờ vào rất nhiều lợi ích của nó. Đầu tiên là sự thư giãn. Yoga giúp bạn tập trung và cảm thấy ổn hơn sau một ngày làm việc chăm chỉ. Thứ hai, nó có thể phòng ngừa một số bệnh như mất ngủ, căng thẳng hay ung thư. Hơn thế nữa, tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể tập Yoga vì bắt đầu nó thì khá dễ dàng. Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi tích cực bên trong bạn. Bạn sẽ khỏe mạnh hơn, sức khỏe tốt hơn và năng động hơn. Vì vậy, mọi thứ bạn làm sẽ có những kết quả tốt hơn.

Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Speaking

giải tiếng anh 10 – Đọc tài liệu


Tiếng Anh 10 – Unit 2 Your Body and You – Skills Reading – Cô Nguyễn Thanh Hoa (DỄ HIỂU NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 10 Unit 2 Your Body and You Skills Reading
Bài giảng này cô sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức về định nghĩa, các tính chất,… kiến thức trọng tâm bài Unit 2 Your Body and You Skills Reading trong chương trình Tiếng Anh 10. Qua đó, các em có nền tảng kiến thức tốt để giải nhanh các dạng bài tập liên quan. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Đăng kí mua khóa học của VietJack tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, tienganh10, unit2
▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh 10 Cô Nguyễn Thanh Hoa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveKxPvg_Eo3s2BGWEFB31
▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 10 Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcRHouRUh4EmJVK9xrXmJM8

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button