Giáo Dục

Unit 2 lớp 11 speaking yenblog

unit 2 lớp 11 speaking yenblog chúc các bạn đọc tin vui vẻ

1. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B. (Làm việc theo cặp. Ghép những điều em có thể đã làm hoặc trải qua ở khung A với cách mà điều đó ảnh hưởng đến em ở khung B.)

A

B

1. speaking English to a native English speaker 

2. being seriously ill

3. travelling to other parts of the country

4. failing an exam

5. talking to a famous pop star

a. makes you love your country more

b. teaches you a lesson and makes you study harder

c. makes you appreciate your health more

d. makes you more interested in learning English

e. changes your attitude to pop stars

 

Guide to answer

 

2. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 2

Work in pairs. A student talks to her friend about one of her past experiences and how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, the practice the dialogue. (Làm việc theo cặp. Một học sinh đang nói chuyện với bạn của cô ấy về một trong những điều trải qua trong quá khứ của cô ấy và nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. Những câu trong cuộc đối thoại của họ đã bị đảo lộn. Đặt chúng lại đúng thứ tự, sau đó thực hành đoạn hội thoại.)

a. I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to me and asked me the way to Hoan Kien Lake. I told her, then we started talking about the lake.

b. Have you ever spoken English to a native speaker?

c. How did the experience affect you?

d. Yes. I talked to an English girl last summer.

e. What did you talk about?

f. Well, it made me more interested in learning English.

g. Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h. How did you meet her?

Guide to answer

1

2

3

4

5

6

7

8

b

d

h

a

e

g

c

f

 

3. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in pairs. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue in Task 2, then use the structures and the ideas in Task 1 to make similar dialogues. (Làm việc theo cặp. Gạch dưới những cấu trúc được dùng nói về những điều trải qua trong quá khứ ở Bài tập 2, sau đó dùng những cấu trúc này và những ý ở Bài tập 1 để làm các đoạn hội thoại tương tự.)

Guide to answer

A: Have you ever failed an exam?

B: Yes, I did once.

A: What exam did you fail?

B: I failed in an entrance exam to private/ specialized and gifted school (trường tư/ trường chuyên).

A: Why did you fail the exam?

B: Well, I didn’t study very well for it.

A: How did the experience affect you?

B: It taught me the lesson and made me study harder.

A: Have you ever been seriously ill?

B: Yes, I was badly ill last year.

A: How did you become so ill?

B: I was caught in the rain on a winter afternoon.

A: How did that happen?

B: Well, I went for a picnic and didn’t bring my raincoat with me.

A: How did the experience affect you?

B: It made me appreciate my health more.

A: Have you ever traveled to other parts of the country?

B: Yes, I did last summer.

A: Where did you travel?

B: Ben Tre and Can Tho.

A: How did you travel?

B: Well, by coach and by boat.

A: How did the experience affect you?

B: It made me love my country more.

​A: Have you ever talked to a famous pop star?

B: Yes, I did three week ago.

A: How did you talk to him?

B: Well, I went to my friend’s birthday party and met him.

A: What did you talk about?

B: About his songs.

A: How did the experience affect you?

B: It changed my attitude to pop stars.

​A: So, how was your weekend?

B: Oh, really good. I happened to see Khoi My.

A: The famous singer?

B: That’s right. Have you ever met her?

A: Yes, I have. In one of her show in Ho Chi Minh City last years. She is very charming.

B: Yes. She sings beautifully, too.

A: Have you ever been to Ho Chi Minh City?

B: No, I’ve never been there.

A: You should go there sometime. It’s an interesting city and the hotels are wonderful.


Tiếng Anh 11 – Unit 2 Relationships – Speaking – Cô Lê Mai Anh (DỄ HIỂU NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 11 Unit 2 Relationships Speaking
Trong bài giảng Unit 2 Relationships Speaking cô sẽ giúp các em tổng hợp kiến thức về từ vựng, ngữ pháp… kiến thức trọng tâm trong chương trình Tiếng Anh 11. Bên cạnh đó cô sẽ giải chi tiết các một số ví dụ minh họa. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack tienganh11 unit2
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 11 Cô Lê Mai Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfVYAG6C0ZGRcMZu15RWFdX
▶ Danh sách các bài học môn Hoá học 11 Cô Nguyễn Thị Nhàn:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcGIFqgvJwjkEjqHTlWtm89

Xem thêm :  Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Related Articles

Back to top button