Giáo Dục

Tiếng anh 12 mới unit 2 getting started – khởi động

I. Từ vựng​

Vocabulary

Pronunciation

Part of Speech

Meaning

1. agricultural

/ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/

Adj

Thuộc về nông nghiệp

2. centralize

/ˈsentrəlaɪz/

Verb

Tập trung

3. cost – effective

/ˌkɒst ɪˈfektɪv/

Adj

Hiệu quả, xứng đáng với chi phí

4. counter – urbanisation

/ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/

Noun

Phản đô thị hoá, sự giãn dân

5. densely populated

/ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/

Dân cư đông đúc, mật độ dân số cao

6. discrimination

/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/

Noun

Sự phân biệt đối xử

7. double

/ˈdʌbl/

Verb

Tăng gấp đôi

8. downmarket

/ˌdaʊnˈmɑːkɪt/

Adj

Giá rẻ, bình dân

9. down-to-earth

/ˌdaʊn tu ˈɜːθ/

Adj

Thực tế, sát thực tế

10. energy-saving

/ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/

Adj

Tiết kiệm năng lượng

11. expand

/ɪkˈspænd/

Verb

Mở rộng

12. industrialisation

/ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/

Noun

Sự công nghiệp hoá

13. interest-free

/ˌɪntrəst ˈfriː/

Adj

Không tính lãi, không lãi suất

14. kind-hearted

/ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/

Adj

Tử tế, tốt bụng

15. long-lasting

/ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/

Adj

Kéo dài, diễn ra trong thời gian dài

16. migrate

/maɪˈɡreɪt/

Verb

Di cư

17. mindset

/ˈmaɪndset/

Noun

Định kiến

18. overload

/ˌəʊvəˈləʊd/

Verb

Làm cho quá tải

19. sanitation

/ˌsænɪˈteɪʃn/

Noun

Vệ sinh

20. self-motivated

/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/

Adj

Tự tạo ra động lực cho bản thân

21. slum

/slʌm/

Noun

Nhà ổ chuột

22. switch off

/swɪtʃ ɒf/

Verb

Ngừng, thôi không chú ý đến nữa

23. time-consuming

/ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/

Adj

Tốn thời gian

24. thought-provoking

/ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/

Adj

Đáng để suy nghĩ

25. unemployment

/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/

Noun

Tình trạng thất nghiệp

26. upmarket

/ˌʌpˈmɑːkɪt/

Adj

Xa xỉ, đắt tiền

27. urbanization

/ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/

Noun

Đô thị hoá

28. weather-beaten

/ˈweðə biːtn/

Adj

Dãi dầu sương gió

29. well-established

/ˌwel ɪˈstæblɪʃt/

Adj

Được hình từ nhiều năm, có tiếng tăm

30. worldwide

/ˈwɜːldwaɪd/

Adv

Trên phạm vi toàn cầu

II. Bài học

1. Listen and read (Hãy nghe và đọc)

Nam: Hi, Lan!
Lan: Hello, Nam. Do you know if our Geogra teacher has fixed the date for our presentation on urbanisation?
Nam: It’s next Friday. It’s time we finalised the content. How long should we talk?
Lan: Well it is recommended that the presentati be no more than 15 minutes. There is also a five-minute Q&A session.
Nam: Wei we’d better work together or we might not prepare well for it.
Lan: You’re right I think we should start with the definition of urbanisation and perhaps mention some of its causes, such as lack of resources in rural areas and better work opportunities in urban areas.
Nam: I agree. But before we provide the definition, we should show some thought-provoking photos to illustrate urbanisation in our country. Visuals will grab the attention of our audience and keep people engaged.
Lan: That’s a great idea. I’ll start looking for some interesting images. What about the body of our presentation? We have a lot of information …
Nam: Yes, there’s a lot to say, but I suggest that we focus on its advantages and disadvantages.
Lan: I agree. We should also provide some examples.
Nam: Yes, this will help listeners to understand our points better.
Lan: Our Geography teacher also advised that we talk about issues that are familiar and important to our classmates.
Nam: So, do you think we should stick to urbanisation in Viet Nam?
Lan: Well, this should be the main part as our audience will be very interested in knowing more about it, but we could also mention urbanisation in well-known places like the UK and USA where most of the population now lives in urban areas.
Nam: Yes, it’s important that we talk about how developed countries have solved the urbanisation problems and propose some solutions to those in Viet Nam.
Lan: That would be interesting, but it would make our presentation too long. We shouldn’t overload people with information or else they’ll just switch off. We could instead mention some solutions and government initiatives in the conclusion.
Nam: Well, is it really necessary that we include new information in the conclusion? We should just summarise the main points.
Lan: OK, but we still need to do some research on the solutions. People may ask us during the Q&A session.
Nam: I agree. So, shall we start creating the PowerPoint slides then and …?

Xem thêm :  8 bí quyết học giỏi toán lớp 11

Hướng dẫn dịch:
Nam: Chào, Lan!
Lan: Xin chào, Nam. Bạn có biết giáo viên Geogra đã cố định ngày thuyết trình về đô thị hóa?
Nam: Đó là vào thứ sáu tới. Đó là thời gian chúng ta đã hoàn thành các nội dung. chúng ta nên nói chuyện trong bao lâu?
Lan: Ừm. thuyết trình không nên quá 15 phút. Ngoài ra còn có năm phút Q & A.
Nam: Ừm, chúng ta nên làm việc với nhau nếu không có thể không chuẩn bị tốt cho nó.
Lan: Bạn nói đúng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với định nghĩa của đô thị hóa và có lẽ đề cập đến một số nguyên nhân của nó, chẳng hạn như thiếu nguồn lực ở các vùng nông thôn và các cơ hội việc làm tốt hơn ở các khu vực đô thị.
Nam: Tôi đồng ý. Nhưng trước khi chúng ta cung cấp các định nghĩa, chúng ta sẽ hiển thị một số hình ảnh kích thích tư duy để minh họa đô thị hóa ở nước ta. Các hình ảnh sẽ thu hút sự chú ý của người xem và giữ cho mọi người tham gia.
Lan: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một số hình ảnh thú vị. Nội dung của bài thuyết trình thì sao? Chúng ta có rất nhiều thông tin …
Nam: Đúng vậy, có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi đề nghị rằng chúng ta tập trung vào những ưu điểm và nhược điểm của nó.
Lan: Tôi đồng ý. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một số ví dụ.
Nam: Đúng vậy, điều này sẽ giúp người nghe hiểu về quan điểm của chúng ta tốt hơn.
Lan: Giáo viên Địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về các vấn đề quen thuộc và quan trọng với các bạn cùng lớp
Nam: Vì vậy, bạn có nghĩ chúng ta nên gắn liền với đô thị hóa ở Việt Nam?
Lan: Ừ, điều này nên là nội dung chính, bởi người nghe sẽ rất muốn biết thêm về nó, nhưng chúng ta cũng có thể đề cập đến đô thị hóa ở những nơi nổi tiếng như Anh và Mỹ, nơi hầu hết người dân hiện đang sống ở khu vực đô thị.
Nam: Đúng vậy, điều quan trọng là chúng ta nói về cách các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa và đề xuất một số giải pháp để cho những người ở Việt Nam.
Lan: Điều đó rất thú vị, nhưng nó sẽ làm cho bài thuyết trình của chúng ta quá lâu. Chúng ta không nên quá tải thông tin, nếu không bài thuyết trình sẽ bị cắt. Thay vào đó chúng ta có thể đề cập đến một số giải pháp và sáng kiến của chính phủ trong kết luận.
Nam: Ừm, nó thực sự cần thiết khi bao gồm các thông tin mới trong kết luận? Chúng ta chỉ cần tóm tắt những điểm chính.
Lan: OK, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm một số nghiên cứu về các giải pháp. Mọi người có thể hỏi chúng ta trong thời gian Q & A.
Nam: Tôi đồng ý. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra các slide PowerPoint sau đó và …?

Xem thêm :  Học cách giải bất phương trình từ cơ bản đến nâng cao

2. Read the conversation again. Answer the questions about it. (Đọc hội thoại một lần nữa. Trả lời các câu hỏi về nó.)

1. What are Lan and Nam doing?
2. When will they give their presentation?
3. How much time will they have?
4. What content did they agree to include in introduction, body and conclusion?
5. Will they mention any solutions to problems caused by urbanisation? Why/Why not?
6. Do you know if a lot of people have moved in out of your area? What are the reasons?

Hướng dẫn giải:
1. They are discussing the outline, structure and content of their presentation on urbanisation.
2. Next Friday.
3. They will have no more than 15 minutes for their presentation and five minutes for Q&A session.
4. It will include the definition of urbanisation, its causes, and its main advantages and disadvantages. It will also refer to urbanisation in Viet Nam, the USA and the UK.
5. No, because that would make their presentation too long and overload listeners with lots of information.
6. Students’ answers

Tạm dịch:
1. Lan và Nam đang làm gì?
Họ đang thảo luận về khung, cấu trúc và nội dung của bài thuyết trình về đô thị hóa.
2. Khi nào họ sẽ thuyết trình bài của họ?
Thứ Sáu tới
3. Họ sẽ có bao nhiêu thời gian?
Họ sẽ không có nhiều hơn 15 phút để trình bày và 5 phút cho phần hỏi đáp.
4. Họ đã thống nhất nội dung nào trong phần giới thiệu, phần thân bài và kết luận?
Nó sẽ bao gồm các định nghĩa về đô thị hóa, nguyên nhân của nó, và những thuận lợi và bất lợi chính của nó. Nó cũng sẽ đề cập đến quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, Mỹ và Anh.
5. Họ có đề cập đến bất kỳ giải pháp nào cho các vấn đề gây ra bởi đô thị hóa hay không? Tại sao và tại sao không?
Không, bởi vì nó sẽ làm cho bài thuyết trình của họ quá dài và người nghe sẽ quá tải với nhiều thông tin.
6. Bạn có biết có bao nhiêu người di chuyển khỏi khu vực của bạn? Lý do là gì?
(đây là phần câu trả lời của học sinh)

Xem thêm :  Tỉ khối hơi là gì? công thức tỉ khối hơi, tỷ khối khí tỉ khối của chất khí (có ví dụ minh họa)

3. Match the words in box A with the words in box B to form the compound adjectives that are used in the conversation.

(Nối các từ trong hộp A với các từ trong hộp B để tạo thành các tính từ hỗn hợp được sử dụng trong cuộc trò chuyện.)

A

B

five

provoking

well

minute

thought

known

Hướng dẫn giải:
five-minute
well-known
thought-provoking

Tạm dịch:
– 5 phút
– nổi tiếng
– kích thích tư duy

4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

focus

talk

include

talk

be

1. It is recommended that the presentation _____ no more than 15 minutes.
2. I suggest that we _____ on its advantages and disadvantages.
3. Our Geography teacher also advised that we _____ about issues that are familiar and important to our classmates
4. It’s important that we _____ about how developed countries have solved the urbanisation problems.
5. Is it really necessary that we _____ new information in the conclusion?

Hướng dẫn giải:

1. be

2. focus

3. talk

4. talk

5. include

Tạm dịch:
1. Gợi ý rằng bài thuyết trình không quá 15 phút.
2. Tôi gợi ý rằng chúng ta tập trung vào lợi ích và bất lợi của nó.
3. Giáo viên địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về những vấn đề quen thuộc và quan trọng đối với các bạn trong lớp.
4. Nó rất quan trọng khi chúng ta nói về các mà các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa.
5. Không thực sự cần thiết khi chúng ta tổng hợp những thông tin mới trong phần kết luận phải không?


Tiếng Anh 12 – Unit 2 Urbanisation – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (DỄ HIỂU NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation Getting started
Video bài giảng này, cô sẽ hướng dẫn các em hiểu rõ các kiến thức cần nhớ bài Unit 2 Urbanisation Getting started trong chương trình Tiếng Anh 12. Qua đó, giúp các em giải bài tập bằng phương pháp nhanh và dễ hiểu nhất. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Đăng kí mua khóa học của VietJack tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, tienganh12, unit2
▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh 12 Cô Nguyễn Thanh Hoa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfVpOUIiS9o7kdLRKSPApK

Related Articles

Back to top button